Marilou Schultz

  • Navajo
  • Textiles

Sample of Work

Computer Chip

Computer Chip

25 1/2" x 15 1/4"

Textiles

Tó Éí Ííńá -Water is Life

Tó Éí Ííńá -Water is Life

26" x 28"

Textiles

Digital Weaving

Digital Weaving

24" x 54"

Textiles